pkbunchee.com



จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปี 2553

บทความนี้เขียนโดย เพชร
เมื่อ 21 กันยายน 2553 20:56:39

 

 •  ข้อบังคับฉบับที่ 19 : เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
       
   

  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
  ฉบับที่ ๑๙ 
  เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓

  ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓        เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่.. เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....โดยเอกฉันท์ และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกโดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกและปรับปรุงร่างข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมใหญ่สามัญฯ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  ข้อบังคับนี้ มีความสำคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมาก ในการช่วยส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี โดยข้อบังคับดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีความสอดคล้องกับ Fundamental Principle ที่กำหนดโดย IFAC อันประกอบไปด้วย

  Fundamental Principle

  ข้อกำหนดจรรยาบรรณ

  Integrity 
  Objectivity

  - ความโปร่งใส 
  - ความเป็นอิสระ 
  - ความเที่ยงธรรม 
  - ความซื่อสัตย์สุจริต

  Professional Competence and Due Care

  - ความรู้ความสามารถ 
  - มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

  Confidentiality

  - การรักษาความลับ

  Professional Behavior

  - ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
  - ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ และ 
  - ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป


  คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ ในนามของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี          ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้รับทราบโดยทั่วกัน

  ดาวน์โหลดข้อบังคับฉบับที่ 19
       
 
www.fap.or.th/rule19.php


ความคิดเห็นที่ 1

 ข้อมูลมาจาก Web สภาวิชาชีพนะคะwww.fap.or.th/rule19.php

ความคิดเห็นที่ 2

 ำไำำำ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ

ความคิดเห็น